Mole noa taimi Fale Alea, momoiki ‘a e alea; Hon. Ma’afu Tukui’aulahi


‘I HE uike kuohilí na’e paaki atu ai ‘e he Nusipepa Taimi ‘o Tonga ha’ane faka’eke’eke mo e faiako ‘a e ‘Ikale Tahí, ‘Isitolo Maka, pea ne ‘i ai e lave ai ‘a ‘Isitolo ki he hanga ‘e he Fale Aleá ‘o alea’i e ngaahi hingoa ke fakakau ki he timi ‘Ikale Tahí.

via Mole noa taimi Fale Alea, momoiki ‘a e alea; Hon. Ma’afu Tukui’aulahi | Tonga News | Taimi Media Network.