Tuli ‘e ‘Akilisi ‘a ‘Uliti mo ‘Isi mei he Paatí?


NUKU’ALOFA: KUO to’o ‘e he Sea ‘o e Paati ‘Otumotu Anga’ofá, ‘Akilisi Pohiva ‘a e tokoua mei he lisi mo e ‘ata ‘o e kau mēmipa Fale Alea ‘o e Paati ‘otumotu anga’ofá, pea toe paaki he ‘ene nusipepa tatau ai pe ko e Kele’á ‘a e fakamatala ‘o pehē kuo faikehekehe ‘a e Paatí pea mo ‘Isileli Pulu mo ‘Uliti Uata.

via Tuli ‘e ‘Akilisi ‘a ‘Uliti mo ‘Isi mei he Paatí? | Tonga News | Taimi Media Network.