Kau Fefine Totongi Lalahi taha ‘o Loto Holiutí


Oku kei hoko pē foki ‘a Holiuti ko e kolo ‘o e fānau tangatá ‘i he ‘uhinga ko e kei ma’olunga ange honau totongí ‘i he kau fafiné ‘i he mala’e ‘o e ‘eti faivá. Kae ‘oua foki na’a fai ha ‘ānaua ‘i he vakai ki he kau fefine ko ia ko e ngaahi fetu’u ngingila ‘o e mala’é ni mo honau ngaahi fu’u monū’ia fakapaánga

via Kau Fefine Totongi Lalahi taha ‘o Loto Holiutí | Kaniva Tonga Online.