Hisitōlia Faito’o Fakalou’akau – Faito’o Fakaonopooni


‘I he afe’i ta’u kuo hili, ko e lau’i nonu pe muka’i heilala, ‘a e lou‘akau kehekehe, fua mo e kili’i ‘akau ‘a e tefito’i faito’o ne falala ki ai ‘a e fa’ahinga ‘o e tangata, ko e anga hono ngaohi mo hono ngaahi laulau na’e fai tatau ai ‘a e kolope, ‘i ‘Iulope, ‘Afiliaka, ‘Ēsia, Hahake Lotoloto, ‘Initia mo fē fua, neongo ‘a e hekekehe ‘a e lea. Ka ko e me’a ‘oku mahino na’e ‘i ai ‘a e founga hono tokonaki ‘o e faito’o, ‘a ia ko hono ngaahi tu’utu’uni. Na’e mahino ‘i he ta’u ‘e 5,000 kuo hili ‘o fai mai ki he toki mālohi mai pē ‘a e faito’o ‘o onopooni ‘i he kamata’anga ‘o e senituli 20 (1900)

via Hisitōlia Faito’o Fakalou’akau – Faito’o Fakaonopooni | Kaniva Tonga Online.