Tafoki Hopoate Mei he Milioná Ngāue Fakamisiona


‘Oku lolotonga ‘ulutaha atu ‘a e ngaahi ongoongo ‘Aositēlia ki he tu’utu’uni ‘a e fetu’u hopo ko ia ‘i he mala’e ‘akapulu liiki, ‘a e talavou Tonga ko ia ko Viliami (Will) Hopoate ke ne ki’i mālōlō mai mei he ‘akapulu kae lava ke ne ‘alu ‘o faifatongia ‘i he misiona ‘a hono siasi.

via Tafoki Hopoate Mei he Milioná Ngāue Fakamisiona | Kaniva Tonga Online.