Fakamamafa’i e Lao Aleapau Ngāué ke Ngāue’aki ‘i Siulai ‘Aho 1


Kuo ‘omai ha fakamanatu mei he Potungāue Leipa ‘a Nu’u Sila ní ki he ngaahi ngāue’anga kotoa pe ko e ‘aho 1 ‘o Siulaí kuopau ke ‘i ai e aleapau ngāue ‘a e ngaahi ngāue’anga kotoa pe ma’a ‘ene kau ngāué.

via Kaniva Tonga Online – Fakamamafa’i e Lao Aleapau Ngāué ke Ngāue’aki ‘i Siulai ‘Aho 1.