‘Amanaki ke Tuku Ange Atu ‘Alapama Hiva Kakala Fo’ou


‘Oku ‘amanaki ke tuku mai ‘e he talavou ko Soane Neka ‘Aipolo ‘o Ma’ufangá ‘ene fo’i ‘alapama hiva fo’ou ‘oku ui ko e “‘Apifo’ou College 125”, ‘a ia ko ‘ene me’a’ofa ‘eni ki he Kolisi ‘Apifo’oú ‘i he teuteu atu ki he kātoanga siupeli ta’u 125 ‘o e kolisí ‘oku ‘amanaki ke kātoanga’i ‘i Tisema ‘o e ta’u ní.

via Kaniva Tonga Online – ‘Amanaki ke Tuku Ange Atu ‘Alapama Hiva Kakala Fo’ou.