Toketā Faifekau Tēvita T. Mohenoa Puloka.


Kaniva Tonga: Kole pe faingamālie ko ‘ení ke ke ‘omai ha puipuitu’a fekau’aki mo koe, tautefito ko ho mala’e foki ‘a e Teolosiá.

via Kaniva Tonga Online – MOU Ō KI MĀMANI KĀTOA: Toketā Faifekau Tēvita T. Mohenoa Puloka..