Hoko e tā Tataú Ma’u’anga Mo’ui e Fāmilí


Neongo ‘oku hoko ‘a e tō lalo faka’ekonōmiká ko e palopalema fakamāmani lahi pea ‘oku afuhia ai pē mo Tongá ni, ka kuo fili ha matāpule ta’u 28 ke ‘oua na’a hoko ia ke melemo ai ‘ene mo’uí mo hono ki’i fāmilí ‘i he uhouhonga ‘o e faingata’a’ia fakapa’anga ko ‘ení.

via Kaniva Tonga Online – ANGA-E-MO’UI: Hoko e tā Tataú Ma’u’anga Mo’ui e Fāmilí.