Punake he Mūsika Fakakomēsialé


Na’á ku fuofua kamata fa’u hiva ‘i he 1959. Na’e ‘uhinga ‘eku fa’ú he na’e ‘i ai homau vaka na’a mau fa’a ō ai ki Velitoa pea na’e ‘i ai e motu’a ko homau tokoua na’á ne tauhi ‘a e fu’u fale ko ia na’e tuku ai ‘a e ‘one ‘a e pule’angá ‘i Velitoá.

via Kaniva Tonga Online – FAIVA TA’ANGA & TĀME’ALEA: Punake he Mūsika Fakakomēsialé.