Lele Po Ako he Mt Roskill Grammar School Ma’a e Fānau Tonga


‘I he 7 efiafi ‘o e ‘aho Tusite 3 ‘o Me, na’e huufi (launch) ai e kamata ‘a e po ako (Home-work centre) ma’a e fanau Tonga ‘oku nau ako ‘i he ‘api ako Mt Roskill Grammar School ‘i ‘Aokalani.

via Kaniva Tonga Online – Lele Po Ako he Mt Roskill Grammar School Ma’a e Fānau Tonga.