‘E Liliu Taimi ‘a Ha’amoa ‘Aki e Houa ‘e 24


Ko e ta’u ‘eni ‘e 119 mo e hoko ‘a Ha’amoa ko e fonua Pasifiki ia ke mamata fakamuimui taha ki he to ‘a e la’aa ka kuo fakakaukau ‘eni ‘a e pule’anga ke liliu ‘enau taimi ke nau fakalaka’aki ha houa ‘e 24 ki mu’a.

via Kaniva Tonga Online – PASIFIKI: ‘E Liliu Taimi ‘a Ha’amoa ‘Aki e Houa ‘e 24.