Maau Ngāue ki he Nofo’anga Fakataimi kau Tāupo’ou Kamelaité


‘Oku ‘amanaki ke hū ‘a e kau tāupo’ou kamelaité ki honau ‘api nofo’anga fakataimi ‘i Fāhefa pē ‘i he efiafi Tūsite, 5 ‘o ‘Epeleli ní lolotonga ko iá ‘e kamata leva ‘a e ngāue ki hono langa honau monasitelio fo’ou ‘i honau konga kelekele na’e momoi ange ‘e Nōpele Ve’ehala fe’unga mo e ‘eka ‘e 16.

via Kaniva Tonga Online – Maau Ngāue ki he Nofo’anga Fakataimi kau Tāupo’ou Kamelaité.